هم دل پاک هم عمل پاک
اون موقعی که داری ظرف می شوری اگه گوشیت زنگ بزنه نمی پری بری سریع جواب بدی؟ پس چرا وقتی که خدا زنگ می زنه سریع نمی ری جوابش رو بدی ؟
اون وقتی که دارن اذان پخش می کنن و خدا ازمون می خواد که بریم باهاش حرف بزنیم

دیدگاهتان را بنویسید