.
.
کسی که بیماری تنگی نفس داره و باید دائما از اسپره استفاده کنه روزش باطل میشه؟