درسته که رقص در برابر غیر همجنس اشکال دارد، آیا در برابر همجنس هم چنین حکمی وجود دارد؟
با ما همراه باشید.
 • در این مورد از نظر آیت الله خامنه‌ای چند نکته وجود دارد:
  1. رقص زن برای شوهر به تنهایی اشکالی ندارد.
  2. اگر مجلسی برای رقص ایجاد شده باشد، آنجا مجلس لهوی است و شرکت در مجلس لهوی حرام است.
  3. در صورتی رقص برای همجنس حلال است که شروط زیر رعایت شود:
   • مجلس برای رقص نباشد« مجلس لهوی نباشد».
   • نامحرم در آن مکان نباشد.
   • شهوت دیگران را تحریک نکند.
   • پیش زمینه‌ی یک گناه دیگر نباشد.
   • اگر همراه رقص موسیقی هم وجود دارد، موسیقی باید حلال باشد.