.
.
آیا عطر زدن یا بو کردن گل های عطری در ماه رمضان اشکال داره؟