.
آیا میشه وقتی روزه هستم برم حمام و دوش بگیرم؟ حالا چه بخوام غسل بکنم یا نه؟