اول فرق میان اصول دین و مذهب
دوم عدل بعد از توحید معنا می دهد نه قبل آن
سوم چرا از میان اوصاف الهی، عدل، جزو اصول دین شده است
چهارم: معنای عدل
پنجم: اصل عدل بدون اثبات معاد ثابت است اما برخی از شبهات با اعتقاد به معاد کاملا حل می شود