.
.
شایعه شده که این قطعی های برق در کشورمون به خاطر این است که مزرعه های استخراج رمز ارز ها زیاد شده.
کاری به درست بودن این شایعه نداریم فقط میخوایم بدونیم که چه ارتباطی با هم دارند؟