.
.
معامله ارز های دیجیتال به خودی خود مشکلی ندارد اما انجام یکسری از کارها میتواند اصل این کار رو به مشکل بیندازد و از نظر شرعی حرام کند