.
.
کسی که حافظ قرآن است و میخواهد با چند بار خواندن آیه را حفظ شود، آیا باید چندبار سجده کند؟
کسی که آیه را می شنود هم باید سجده کند؟
کسی که قرآن را فقط خط می برد چطور؟
کسی که در حال رانندگی است و ایه سجده دار را می شنود، چطور باید سجده کند؟