.
من شب رفتم خونه ی کسی خوابیدم و وقتی که بیدار شدم دیدم جنب شدم، خجالت کشیدم که برم حمام و غسل کنم، آیا میشه که به جاش تیمم کنم؟