در قسمت‌های قبل گفتیم که در جایی که نامحرم هست نباید رقصید، آیا رقص در جایی که محرم‌ها «غیر از همسر» اشکالی دارد.
با ما همراه باشید.
 • از جایی که این کار معمولاً زمینه ساز گناهان دیگر است پس این کار حرام است.
 • رقصی حرام است که با کار حرام همراه باشد و اگر یک کار حرام همراه رقص باشد رقصیدن هم حرام است؛ معمولاً رقص با گناهان زیر همراه است:
  1. لهو
  2. ترویج فساد
  3. تحریک شهوت«غیر از همسر»
  4. قبح شکنی گناه در جامعه
  5. تایید گناه
  6. هتک حرمت