.
.
اگر در وسط روزه ماه رمضان تکه های غذایی که در دهانم مونده رو قورت بدم مشکلی داره؟