.
ارائه یکسری از مقدمات برای شروع دوره ای بسیار طوفانی