———-
در این قسمت می بینیم:
اهدنا الصراط المستقیم
۱- چرا بعضی هدایت میشن بعضی نه؟
۲- چرا خدا میگه بعضی رو گمراه می کنم؟
۳- پس چرا وقتی از خدا می خواهیم اهدنا الصراط المستقیم، مستجاب نمیشه برای بعضی ها و همچنان ظلم می کنند به بقیه؟؟؟