من مسئول فرهنگی مدرسه هستم و می‌خواهم بین دانش آموزان مسابقه‌ای رو برگزار کنم که هر کس برای شرکت در مسابقه باید هزینه‌ای را به خاطر مخارج پرداخت کند آیا پرداخت جایزه به نفرات اول تا سوم مسابقه از همان پول جمع آوری شده اشکالی دارد؟
با ما همراه باشید.
  • اگر از پول‌های یا همان اموال بازنده‌ها به برنده‌ها برسد قمار انجام شده است و شرکت در این مسابقات حرام است و پول بدست آمده از این مسابقات باید به شرکت کنندگان برگردد.
  • اما اگر یک فردی غیر از شرکت کنند‌گان از جیب خودش برای برنده‌ی مسابقه جایزه بگذارد این بازی قمار و شرط بندی نیست و اشکالی ندارد.