.
.
منکه بین خودمو همسرم عقد دائم خوندم، حالا نیازه حتما برم ثبتش کنم؟