.
من جنب بودم و گفتم میخوابم و قبل از اذان صبح بیدار میشم و غسل میکنم، اما متاسفانه خوابم برو تا بعد از اذان، باید چکار کنم، روزم درسته یا نه؟