ایران پر است از فرهنگ های مختلف… آیا رقص های این فرهنگ ها مشکل شرعی دارد یا نه؟
با ما همراه باشید.
  • اگر مجلس تبدیل بشود به یک مجلس رقص و مجلس لهوی، شرکت در آن مجلس حرام است.
  • خوب است که سنت‌های محلی را زنده نگه‌ داشت اما اگر آن سنت‌ها با اسلام مخالف بود، باید به حرف اسلام گوش کرد.