.
.
فردی که جنب بوده و میخواسته بخوابه تا قبل از اذان صبح که بیدار میشه غسل کنه و روزش رو بگیره اما وقتی بیدار شد دید که اذان رو گفتند.
حکم روزه این فرد چیه؟