درس دوم اعتقادات
چرا باید دین داشته باشم ؟
میدونستی هیچکسی بی دین نیست؟!
یک سبک زندگی کامل چه سبک زندگی است؟
و یک سبک زندگی موفق چه ویژگی هایی داره؟