.
.
اگه من ندونم که ذکر اصلی سجده واجب قرآن چیه باید چی بخونم؟
آیا حتما باید بر مهر سجده کنم؟
حتما باید رو به قبله باشه؟
باید وضو داشته باشیم؟
اون خانمی که در خونه ی خودش آیات سجده دار را می شنود باید حجاب داشته باشد؟