.
کسی که کارش سخته مثل نونوایی، کشاورز، کارگر، کوره پزی، این افراد باید چکار کنند در ماه رمضان؟