.
خب وقتی من روزه ام سخته که بخوام درس بخونم، نمیشه من روزه نگیرم که به درسم برسم؟