.
کسانی که تازه به بلوغ رسیدن چطور باید روزه بگیرند؟