نیاز قرآن به تفسیر
نمیشه خدا یک متنی را بفرستد که نیاز به تفسیر نداشته باشد حتی نیازی به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام نیز نباشد؟
عقل می گوید قرآن کریم به مانند همه قوانین حتماً نیاز به تفسیر و مفسر دارد زیرا قانون ساکت است و باید یک مفسر ناطق داشته باشد