من مجبورم خوب باشم یا بد باشم ؟
آخه خدا که علم مطلق و علم غیب داره پی وقتی می دونه و علم داره به عاقبت من ، تلاش من چه فایده داره؟
و یا اصلا من اختیار دارم یا نه ؟!