.
.
چون اون پولی که میخواد بده به فقیر ماله خودش نیست نباید این پول رو از شهر خارج کند.