.
.
اینکه میگید زکات فطریه رو بدید به فقیر، اول به ما بگید که فقیر یعنی چی؟
آیا منظور خط فقری است که در تلویزیون استفاده میکنند یا نه؟