.
.
1. قران خودش میگه منو باید پیامبر تبیین کنه و توضیح بده و به تنهایی کافی نیستم، پس نیاز به حدیث هم هست…
2. اثبات اینکه حدیث و قران با همدیگه دین ما رو تبیین میکنه نه قرآن به تنهایی