.
.
 • قوی ترین ابزار ترویج اندیشه، حکومت است
 • ثروت، علم، قدرت نظامی، زور بازو، هنر و رسانه، همگی ابزار ترویج اندیشه اند
 • ابزار ترویج اندیشه، مشترک بین حق و باطل هستند
 • حکومت، همه ابزار ترویج اندیشه را گردآوری کرده و به آنها قدرت چندبرابری می دهد
 • نکته سوم: حکومت شراکت بردار نیست
 • تفاوت جبهه حق و باطل در ترویج اندیشه ترویج اندیشه
 • محدود به هیچ حدّی نیست (فردی و خانوداگی و اجتماعی)
 • هر اندیشه ای غیرتمند بوده و تحمل غیر را نمی پذیرد
 • از این جهت اسلام حرف نویی نزده که سبک زندگی من فراگیر است
 • ثمره توحید خالص، جای خالی در زندگی کسی نمی گذارد
 • اگر گوشه ای از زندگی را شامل نشود می شود شرک