شکاکیت و دو دلی یکی از دردسر های ما شده، اما ببینیم کتاب راهنما چی میگه؟؟؟