ذکر خدا یعنی یاد خدا …. یاد خدا یعنی رفتارم با خدا …. رفتارم با خدا یعنی ناظرم خدا …. ناظرم خدا یعنی مربی من خدا ،،، مربی من خدا یعنی هر کاری با رضایت اون ،،،، هر کاری با رضایت اون یعنی فعل درست من ،،،، فعل درست من یعنی انسانیت من ….. انسانیت من یعنی آرامش من …. آرامش من یعنی خوشبختی من …. خوشبختی من یعنی ذکر خدا
امیدوارم همیشه به یاد خدا باشین در انجام تمامی کارهاتون