چطور انگیزه‌ی خودم رو بالا نگهدارم؟ (قسمت چهارم)

امروز رسیدیم به یکی دیگه از مواردی که کمک می‌کنه انگیزه خود را در مسیر پیشرفت حفظ کنید، چیزی جز مداومت و استمرار زمانی نیست. زمانی که یک کار را شروع می‌کنید می‌رسید به یک جایی که انجام آن کار برای شما تکراری می‌شود. در این حالت دو افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند:

          1. افراد معمولی : این دسته افراد آن کار را کنار گذاشته و دیگر انجامش نمی‌دهند. می‌گویند این کار تکراری شد حالا سراغ یک فعالیت جدید بریم.

          2. افراد موفق: این افراد میداندد که اول مسیر انگیزه بالا بوده و حالا که به اواسط راه رسیده به یک حالت روزمرگی برخورده کرده است. اینجا کار به این نداریم که از این کار خوشم میاد یا                خوشم نمیاد. چون هدفم رو انتخاب کردم و حتی اگر لذت نبرم از انجام دادنش من این کار را انجام می‌دهم چون جزئی از هدفم هست.

زمانی که با این طرز فکر در راه هدفت قدم میزنی و از این مرحله واقعاً سخت عبور می‌کنی نوبت شکلاتی هست که در این راه قدم گذاشتی و شیرینی این استمرار زمانی را دریافت می‌کنیم.