.
.
دلیل هشتم
امر و نهی بدون قدرت، به خواهش و التماس تبدیل می شود
امر به معروف و نهی از منکر، بلندترین جایگاه را در میان فروع دین دارد
تبیین مراحل سه گانه (قلبی، زبانی، اجرایی) امر به معروف و نهی از منکر
یک نهی از منکر زبانی ساده نمی تواند با همه واجبات برابر کند