من قبلاً شرط بندی می‌کردم ولی الان فهمیدم که حرامه، حالا باید چکار کنم؟
با ما همراه باشید.
  • اگر فردی که قمار کرده:
    • اگر در آن زمان بالغ بوده باید توبه کند.
    • اگر دسترسی داشت به کسی که در شرط بندی از آن چیزی دریافت کرده با توجه به میزان تورم به او پول بدهد و ارزش چیزی را که از بازنده برده است را به بازنده برگرداند.
    • اگر به فردی بازنده در آن شرط بندی دسترسی نداشته باشد باید به اندازه‌ی آن پول با توجه به میزان تورم صدقه یا رد مظالم بدهد.