.
.
من جنب شدم و الان که میخوام قبل از سحری بخوابم میدونم اگه که بخوابم بیدار نمیشم، تکلیف روزم چی میشه؟