.
.
باید به فقیر بگم که این چیزی که به شما میدم فطریه است؟ یا اینکه نیاز نیست؟