چرا خدا زمان و‌ مکان ندارد؟
چرا تفکر در ذات خدا محال است؟
چرا خدا در قیامت هم دیده نمی شود؟