.
.
دیگه به این نتیجه رسیدیم که باید از هم جدا بشیم اما هنوز از عقد موقتمون زمان باقی مانده
چطور میتونیم این عقد رو تموم کنیم؟