.
.
کسی که خمس نداده در واقع بدهکار است و مالک تمام پولی که دستش هست، نیست
حالا آیا می تواند زکات فطریه دهد؟