.
.
اون کسی که به خاطر شغلش دائما باید در مسافرت باشه، باز هم نباید روزه بگیره؟