روزه افراد سالخورده

. اگر روزه برای اینها ضرر داره، نباید روزه بگیرند باید تحقیق کنند و ببینند روزه ضرر داره یانه؟

فراموش کردن غسل حیض

. من قبل از روز بعدی در ماه رمضان پاک شدم اما فراموش کردم که غسل کنم، تکلیف چیه؟

حکم لکه بینی زنان در ماه رمضان

. از مبطلات روزه، حیض و نفاس است، اما لکه بینی خانم ها احکام خودش را دارد اینکه قبل از عادت ماهانه باشد یا بعد از آن چند روز باشد و غیره

حکم خوابیدن در حال جنابت

. من جنب بودم و گفتم میخوابم و قبل از اذان صبح بیدار میشم و غسل میکنم، اما متاسفانه خوابم برو تا بعد از اذان، باید چکار کنم، روزم درسته یا نه؟