محصول

دوره های توسعه فردی :
مقالات توسعه فردی :

کلی کار دارم اما نمیدونم از کجا شروع کنم؟

02/19/1400

چجوری خلاقیت خودمو ببرم بالا؟

02/19/1400

موفقیت در سختی هاست

12/25/1399

مداومت در کار

12/25/1399

حرف نزن فقط شروع کن

12/25/1399

با زبون مردم مشکل داری؟

12/25/1399

محصولات توسعه فردی :
مهارت خودکنترلی (نسخه صوتی)
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 14
دقیقه: 357
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 14
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 357
وبینار شخصیت پایدار (نسخه صوتی)
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 7
دقیقه: 720
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 7
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 720
مهارت خودکنترلی
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 14
دقیقه: 357
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 14
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 357
وبینار شخصیت پایدار
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 7
دقیقه: 720
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 7
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 720