نبوت یعنی چه؟
نبوت چهار ضلعی است: چی از کی به کی توسط کی
مهم ترین خبر آن است کهنه نشود و نسوزد عقل نمیتواند بیخیال این پیام بی نظیر باشد