.
.
اون فقیری که معتاده، یا اون فقیری که شرابخوار هستش، آیا به این ها هم میشه فطریه داد؟