در این قسمت می‌خواهیم بدانیم که آیا دیدن رقص حرام است یا نه؟
با ما همراه باشید.
 • تماشای رقص با رعایت شرط‌های زیر اشکالی ندارد:
  1. تماشا کردن باعث ترویج گناه نشود.
  2. باعث تحریک شهوت نشود.
  3. تماشا کردن ما باعث تایید گناه دیگران نباشد.
  4. تماشا کردن رقص در مجلس لهو نباشد.
  5. اگر موسیقی همراه با رقص باشد، باید به حلال و حرام بودن موسیقی هم باید دقت کنید.
 • پیشنهاد می‌کنیم که به دوره‌ی “احکام موسیقی” هم یک سر بزنید.