.
.
اون کسی که شغلش آشپز هستش و طبیعتا باید غذایی که درست میکنه رو بچشه، وظیفش در ماه رمضان چیست؟