.
اون زنی که بچه ی شیرخوار دارد، چطور باید روزه بگیرد؟
آیا می تواند روزه بگیرد یا خیر؟