.
.
نمیشه صبر کنیم که جلسه قرآن تمام شود و بعد سجده کنیم؟