.
.
اگه یکی شب عید سرزده بیاد خونه ی ما آیا باید فطریه اون فرد رو بدیم؟